عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/23

تصويب نامه در خصوص ‌تغيير ضريب تعرفه جراحي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1846 مورخ 1375.2.29 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه‌خدمات درماني كشور و به استناد ماده 8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
‌ضريب تعرفه جراحي مندرج در قسمت خدمات بيمارستان تصويب‌نامه شماره .5628ت14993ه مورخ 1374.5.8 هيأت وزيران از 11000 با نسبتهاي كتاب‌قيم "‌به" 7500 با نسبت‌هاي كتاب جديد تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح