عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه راجع به ‌تبديل بخش بيابان به شهر سيريك

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.2290 مورخ 1374.4.17 وزارت كشور، در اجراي مواد 13) و 4) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به ماده 4) آن ـ مصوب 1371 و به استناد قانون استفساريه ماده 13) قانون مذكور مصوب1369 ـ تصويب نمودند:
‌مركز بخش بيابان از توابع شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر تبديل شده و به نام شهر سيريك شناخته شود.