عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي باب انار به شهر

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2110 مورخ 1374.3.28 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 ـ و به استناد ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي باب انار مركز بخش خفر شهرستان جهرم به شهر تبديل شده و به نام شهر باب انار شناخته شود.