عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي آب بر و گرماب به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.5613 مورخ 1374.5.28 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي تبصره 5) الحاق به ماده 4) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
1 ـ روستاي آب بر مركز بخش طارم عليا تابع شهرستان زنجان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر آب‌بر شناخته شود.
2 ـ روستاي گرماب مركز بخش افشار تابع شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر گرماب شناخته شود.