عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

3 ـ

نام بخش شوراب تابع شهرستان فارسان در تابعيت استان چهارمحال و بختياري به بخش كوهرنگ تغيير يابد.
‌تأييد مي‌گردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور