عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد و تأسيس دهستان كهدوئيه در بخش نير شهرستان تفت

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6658 مورخ 1374.6.20 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 19) آيين‌نامه اجرايي آن اصلاحات تقسيماتي زير را در استان يزد تصويب نمودندـ دهستان كهدوييه به‌مركزيت روستاي كهدوييه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زي مطابق كروكي و نقشه 1.250000 پيوست در بخش نير شهرستان تفت ايجاد و تأسيس‌شود.
1 ـ محمدآباد فلاح، 2 ـ مزرعه حاجي صادق، 3 ـ نصرآباد ‌يوار)، 4 ـ مهدي‌آباد، 5 ـ علي‌آباد، 6 ـ فتح‌آباد، 7 ـ مزرعه‌آقا، 8 ـ حسن‌آباد اكبري، 9 ـ كهدوييه،10 ـ حسين‌آباد، 11 ـ دستجرد، 12 ـ آبشخور جهاد، 13 ـ محمدآباد، 14 ـ ديزران، 15 ـ احمدآباد، 16 ـ باقرآباد، 17 ـ آغل گوسفندي، 18 ـ چمن توره، 19ـ مزرعه مراد، 20 ـ منصورآباد، 21 ـ حسن‌آباد، 22 ـ علي‌آباد سنجدي، 23 ـ سنجدي، 24 ـ حسين‌آباد، 25 ـ مزرعه سفيد.