عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14939
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/30
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/2

تصويب نامه راجع به ‌تعيين نرخ ارز تحويلي به دانشجويان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي و به استناد قسمت (ب) بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود: نرخ ارز تحويلي به دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه بورسيه نيستند لكن‌تعهد خدمت دارند ( 1750) ريال تعيين مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح