عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14939
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/30
  • تعداد مواد:15
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/16

‌آيين‌نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3671 مورخ 1374.7.10 وزراتخانه‌هاي دادگستري، كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و به استناد قانون گذرانيدن مدت خدمت فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم كشور ـ مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به‌شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه