عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

پرسنلي كه به صورت نوتي خدمت مي‌نمايند 8 ساعته، 12 ساعته و 24 ساعته) چنانچه مجموع خدمت آنان بيش از ساعات موظف خدمت در هفته‌باشد، به ازاي ساعت كار اضافي، از فوق‌العاده موضوع اين آيين‌نامه برخوردار مي‌شوند.