عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

بيش از يك پرداخت بابت ساعت اضافه كار موضوع اين آيين‌نامه به پرسنل ذي‌نفع از چند محل اعتباري، مجاز نيست.


روابــــط صریـــــــــح