عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

طبقه‌بندي تعرفه‌هاي كالاهاي سنجش از دور توسط مركز با هماهنگي وزارت بازرگاني و طبقه‌بندي تعرفه‌اي خدمات سنجش از دور رأساً توسط مركز‌تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.