عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه داراي تعاريف زير استـ
‌الف ـ كالاهاي و خدمات سنجش از دورـ اطلاعات ماهواره‌اي
ب ـ اطلاعات ماهواره‌ايـ نوارهاي CCT، Streamer فلاپي CD_ROM اپتيكال ديسك و فتوگرافيك ‌عكس و فيلم) و نقشه‌هاي حاصل از تعبير و تفسير‌اين اطلاعات
ج ـ مركزـ مركز سنجش از دور ايران
‌د ـ قانونـ قانون تأسيس مركز سنجش از دور ايران ـ مصوب 1370 ـ