عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ج" ماده واحده قانون تأسيس مركز سنجش از دور ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.4181 مورخ 1372.10.18 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد بند ج) ماده‌واحده قانون تأسيس مركز سنجش از دور ايران ـ مصوب 1370 ـ آيين‌نامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه