عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

اين تصويب نامه درتاريخ 1375/3/9 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول ريسس جمهوري اسلامي ايرانـ حسن حبيبي