عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1374/11/11
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/9

تصويب نامه درمورد تبديل روستاي كمال آباد به شهر

اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي ،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 1374/11/11 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويب نامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24)بنابه پيشنهاد شماره 8573/42/1 مورخ 1374/8/1 وزارت کشور وبه استناد ماده 13 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوريـ مصوب 1362ـ ودراجراي ماده 4 قانون يادشده و تبصره هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي کمال آباد مرکز دهستان کمال اباد تابع بخش مرکزي شهرستان کرج دراستان تهران به شهر تبديل شده وبه عنوان کمال شهر شناخته ميشود.


روابــــط صریـــــــــح