عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/9

تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي غياث آباد و مزارع و مكانهاي تابعه آن از دهستان مشهد اردهال و الحاق آن به دهستان نياسر

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.806 مورخ 1375.2.31 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 19) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود: