عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/16

‌اصلاح آيين‌نامه مرخصيها

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره .6543‌د1. مورخ 1374.8.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
‌آيين‌نامه مرخصيها ـ موضوع مواد(47)، (48) و (49) قانون استخدام كشوري ـ به شرح زير اصلاح شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه