عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13

تصويب نامه در خصوص ‌تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در باميان افغانستان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.173 مورخ 1375.3.1 وزارت امور خارجه و به استناد بند 2) ماده 2) قانون‌وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ و بند ‌ز) تبصره 2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمودـ
‌وزارت امور خارجه نسبت به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در باميان افغانستان اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح