عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13

‌اصلاح آيين‌نامه اجراي بند ( 5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 01.77892.41 مورخ 1374.8.21 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و به‌استناد بند 5) ماده 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه