عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13

تصويب نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در جلال‌آباد افغانستان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.1734 مورخ 1375.3.1 وزارت امور خارجه و به استناد بند (2) ماده (2) قانون‌وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ و بند (‌ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به تأسيس كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در جلال‌آباد افغانستان اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح