عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 0476/21/75 مورخ 1375/3/1شوراي محترم نگهبان مورد تاييد شوراي يادشده قرار گرفته است.
معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايرانـ حسن حبيبي