عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

فصل سوم – ارکان شرکت

ماده 11ـ ارکان شرکت عبارت است از : 1 ـ مجمع عمومي . [...ادامه]

ماده 12 – مجمع عمومي شرکت با حضور سهامداران يا نمايندگان آن ها تشکيل ميشود . [...ادامه]

ماده 13ـ مجمع عمومي عادي سالانه يکصد و بيست روز پس از پايان هر سال مالي [...ادامه]

ماده 14ـ دعوتنامه کليه مجامع عمومي درروزنامه اي که هرسال ا زطرف مجمع عمومي عادي [...ادامه]

ماده 15ـ اولين جلسات مجامع عمومي اعم از عادي يا فو ق العاده به رياست مسن [...ادامه]

ماده 16ـ با حضور بيش از پنجاه درصد 50%) صاحبان سهام هريک از طرفين شرکت که [...ادامه]

ماده 17ـ حدنصاب لازم براي رسميت مجامع عمومي فوق العاده با حضور بيش از پنجاه درصد [...ادامه]

ماده 18ـ تصميمات مجامع عمومي که با رعايت مفاد اين اساسنامه ومقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي [...ادامه]

ماده 19ـ چنانچه مجمع عمومي نتواند درمورد کليه مطالب دستورجلسه اتخاذ تصميم نمايد،جلسه به تاريخي که [...ادامه]

ماده 20ـ صورتجلسه حاوي کليه مذاکرات وتصميمات گرفته شده درهريک ا زمجامع عمومي دردونسخه توسط منشي [...ادامه]

ماده 21ـ مجمع عمومي عادي ،صلاحيت رسيدگي به کليه مطالب مربوط به شرکت،به جز موضوعاتي که [...ادامه]

ماده 22ـ اختيارات مجامع عمومي فوق العاده شامل اخذ تصميم نسبت به تغيير واصلاح اساسنامه، افزايش [...ادامه]

ماده 24ـ هيئت مديره شرکت که شرکت را اداره ميکندـ مرکب از سه عضو ا زطرف [...ادامه]

ماده 25ـ انتخاب پرداخت حقوق،دستمزد ،پاداش،حق الزحمه ،وام يا اعتيار به صورت يکجا يا به دفعات [...ادامه]

ماده 26ـ هيئت مديره ،نماينده قانوني شرکت است وبه جز مواردي که به موجب لايحه قانوني [...ادامه]

ماده 27ـ پس از انقضاي دوره تصدي هيئت مديره وتا انجام تشريفات مربوط به انتخاب مديران [...ادامه]

ماده 28ـ اداره امور روزمره شرکت تحت راهنمايي،نظارت وکنترل هيئت مديره،برعهده مديرعامل است.

ماده 29ـ هيئت مديره برحسب لزوم وحداقل هرشش ماه يکبار تشکيل جلسه ميدهد.رييس هيئت مديره يا [...ادامه]

ماده 30ـ هريک اط اعضاي هيئت مديره ميتواند حق راي خودرا به وسيله وکالتنامه رسمي به [...ادامه]

ماده 31ـ هرعضو هيئت مديره بايد دردوره تصدي خودده 10)سهم به عنوان وثيقه بابت خساراتي [...ادامه]

ماده 33ـ سازمان حسابرسي،بازرس حسابرس)شرکت است .اقدامات بازرس حسابرس)دراجراي وظايف خودنبايد، مانع جريان عادي [...ادامه]

ماده 34ـ بازرس حسابرس)شرکت موظف است گزارش مربوط به ترازنامه ساليانه وحساب سودوزيان شرکت را همراه [...ادامه]

ماده 35ـ بازرس حسابرس)ميتواند درکليه مواقع اموال ودارايي وديون شرکت را مورد بازرسي قرار دهد ومديران [...ادامه]

ماده 36ـ درصورت بروز موارد مندرج در ماده 13 اين اساسنامه بازرس ميتواند به طور مستقيم [...ادامه]