عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:45
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1374/11/8
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/1

اساسنامه شركت كشتيراني ايران وپاكستان

هيات وزيران در جلسه مورخ 1374/11/8 بنابه پيشنهاد شماره 51690 مورخ 1371/12/23 وزارت بازرگاني وبه استناد تبصره 1 ماده واحده قانون تاسيس شرکت کشتيراني ايران وپاکستان –مصوب 1371 اساسنامه شرکت يادشده را بشرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح