عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:اساسنامه ضميمه داراي 19 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/16
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/1

‌اساسنامه بنياد علمي اكو