عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/9

‌آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 9797.1.6 مورخ 1374.2.2 وزارت كشور و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون جلوگيري‌از تردد موتورسيلكت‌هاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي ـ مصوب 1373.7.24 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه