عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

اصلاح آيين نامه اجرايي ميزان وچگونگي پرداخت هديه ايثار ياحق از كارافتادگي موضوع ماده ( 163)قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/1/22 بنابه پيشنهاد شماره 491ـ 02ـ 106ـ 160 مورخ 1374/2/25 وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وبه استناد تبصره 3 ماده 139 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و تبصره 5 ماده 150 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 تصويب نمود:
حداقل ضريب مزاياي شغل پرسنل نيروهاي مسلح ،مندرج در رديفهاي 1) تا 4) جدول شماره 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصويبنامه شماره 1965/ت 12010 ه مورخ 1374/2/25 ا ز (50)، (60) ،( 70) و (80) به ترتيب به ( 80)، (85)، (87) و (87) تغيير ميبابد.


روابــــط صریـــــــــح