عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • دستگاه مجری:[سازمان ثبت اسناد و املاك كشور]
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1375/1/1

اصلاحيه آيين نامه اصلاح موادي ا ز آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت

بند3 فراز الف ماده 40) آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت مصوب 26/12/74 عبارت «بابت هرمتر اضافي دويست وپنجاه ريال علاوه دريافت خواهدشد.» به عبارت «بابت هرمتر اضافي بيست وپنج ريال علاوه دريافت خواهدشد» اصلاح ميشود.
آيين نامه مصوب 26/12/74 واين اصلاحيه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه