عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13

اصلاح دستورالعمل تعيين سهم بيمه خدمات درماني روستاييان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 1796 مورخ 1375.2.29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه‌خدمات درماني كشور و به استناد بندهاي 3) و 4) ماده 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 تصويب نمودـ
‌در سطر سوم بند 1) دستورالعمل تعيين سهم بيمه خدمات درماني روستاييان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تصويب‌نامه شماره .5324ت 1499.ه‌مورخ 1374.5.2 ـ عبارت "50% حق سرانه درمان روستايي براي هر نفر روستاي به طور مساوي و يكسان" جايگزين عبارت "‌چهاردرصد درآمد ماهانه تقسيم‌بر تعداد عايله خانوار" مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه