عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/9

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 2561 ـ 21 مورخ 1374.11.30 سازمان حفاظت محيط‌زيست و به استناد ماده 21) قانون‌حفاظت و بهسازي محيط‌زيست ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
‌در ماده 27) آيين‌نامه اجراي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 81804 مورخ 1354.12.4 ـ واژه "‌شكاربان" به "‌محيط‌دار"‌تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه