عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/3/6

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد سود بازرگاني كالاهاي اضافي 1500 نفر حجاج در سال جاري

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌بر اساس تصميم جلسه مورخ 75.3.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد اضافه بار همراه 1500 نفر از حجاج در سال جاري ‌متوقف در گمرك) به گمرك‌جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود سود بازرگاني كالاهاي اضافي را به ترتيبي اخذ نمايد كه مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ شده معادل دو‌برابر حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه باشد.