عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

4 ـ

سازمان حسابرسي موظف است به عنوان بازرسي قانون ‌حسابرسي) شركتهاي دولتي بر وصول و واريز عوارض موضوع اين آيين‌نامه به حساب خزانه‌داري‌كل نظارت كند و موارد تخلف را براي پيگيري به وزارت آموزش و پرورش و ساير مراجع ذي‌ربط گزارش دهد.