عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14929
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/19
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/19

اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 987.11 مورخ 1375.2.4 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
‌ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28) به شرح زر اصلاح مي‌شود:
‌در سطر دوم قسمت "‌الف" بند 4)، عبارت "‌اضافه كار كاركنان واحدهاي راهداري وزارت راه و ترابي به ميزان چهار ماه و "‌قبل از عبارت "‌اضافه كار كادر درماني‌و بهداشتي،" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه