عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/17
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/1

قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور


روابــــط صریـــــــــح