عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1375.3.1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري