عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/17
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30

‌تصويب نامه راجع به تفويض اختيارات دولت ناشي از بندهاي (‌و) و (م) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران به وزراي عضو كميته تنيم بازار ارز

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تصويب نمود: