عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/17
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 375 ـ 33 مورخ 1375.2.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 15) قانون بودجه‌سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1 ـ كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي ‌جدول شماره 1) بابت [...ادامه]

2 ـ اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني ‌جدول شماره 2) بنا به [...ادامه]

3 ـ مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت بنا [...ادامه]

اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور وساير مقررات عمومي دولت سال 1375 بودجه عمرانی بودجه جاری عنوان دستگاه اجرائی ردیف خارج قانون اعتبار خارج قانون اعتبار جمع سایر برنامه تحقیقات دانشگاهی 635/1 700/32 362/57 412/53 950/3 688/2044 نهاد ریاست جمهوری 1 276/4 518/85 734/2 507 227/2 059/32 سازمان برنامه و بودجه 2 457 150/9 380 380  ـ 404/22 سازمان اموز اداری [...ادامه]

اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت سال 1375 اعتبارات عمرانی اعتبارات جاری نام استان ردیف خارج قانون اعتبار خارج قانون اعتبار 238/1 514/49 323/1 321/132 استان مرکزی 1 914/1 550/76 453/2 336/245 استان گیلان 2 692/3 674/147 461/4 986/445 استان مازندران 3 105/3 199/124 040/3 018/304 استان آذربایجان شرقی 4 489/2 569/99 222/2 173/222 استان آذربایجان غربی 5 993/2 739/119 898/1 786/189 استان کرمانشاه 6 144/8 781/325 544/3 444/354 استان خوزستان 7 400/3 996/135 124/4 383/412 استان فارس  8 464/2 583/98 543/2 362/254 استان [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح