عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/17
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/2/27

قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت


روابــــط صریـــــــــح