عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/17
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/1

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص پرداخت مبلغ يك ميليارد‌و دويست و پنجاه ميليون ريال به صورت علي الحساب به حساب سازمان بازرسي و‌نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373.7.19 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ يك ميليارد‌و دويست و پنجاه ميليون 1.250.000.000) ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانه برداشت و به صورت علي‌الحساب به حساب سازمان بازرسي و‌نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات پرداخت نمايد.


روابــــط صریـــــــــح