عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به منظور اجراي كامل فرمان حضرت امام ‌ره) و اعمال سياست واحد در گزينش‌هاي سراسر كشور، امر گزينش و اجراي ضوابط و‌مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، سازمان گسترش و‌نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، جمعيت هلال احمد، شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، بانك‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه‌شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن‌ها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و همچنين‌گزينش كاركناني كه به دستگاه‌هاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مأمور يا منتقل گردند و نهادهاي انقلاب اسلامي تابع‌احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود.
‌تبصره 1 ـ داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غير وابسته به‌دستگاه‌هاي مذكور در فوق، قضات و اعضاء هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌اعم از كادر نظامي و غير نظامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي) تابع احكام مربوط به خود خواهند بود.
‌تبصره 2 ـ در هر مورد كه براي وزير يا وزارت آموزش و پرورش در قانون ياد شده حكمي پيش‌بيني شده است در دستگاه‌هاي مذكور حسب مورد‌بالاترين مقام دستگاه ذيربط عهده‌دار وظايف مقرر خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ حكم تبصره 2 ماده 12 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امكانات شامل كليه دستگاه‌هاي مشمول‌ماده واحده خواهد بود و در صورتي كه بعضي از شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت فاقد واحد گزينشي باشند از نيروها و امكانات موجود مربوط به‌گزينش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند كرد.


روابــــط صریـــــــــح