عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/2

تصويبنامه درمورد افزايش تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي وراديو لوژي

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/2/2 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي وسازمان برنامه وبودجه وتاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني وبه استناد ماده 8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 1373 تصويب نمود:
به مجموع تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي دوازده ونيم درصد 5/12%) وبه مجموع تعرفه هاي خدمات راديولوژي هفده ونيم درصد 5/17%) از ماخذ تعرفه هاي مصوب ابلاغي اضافه ميشود.اين افزايش منحصربه بخش خصوصي است ودربخش دولتي خدمات مذکور هيچ گونه افزايشي نخواهدداشت.فرانشيز قابل پرداخت براساس اين تصويبنامه به ميزان مابه التفاوت نرخ خدمات آزمايشگاهي وراديولوژي بخش دولتي وخصوصي افزايش مييابد.
فهرست تعرفه هاي مزبور توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي اعلام ميشود.


روابــــط صریـــــــــح