عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/26

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كل‌كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 870 ـ 102 مورخ 1375.2.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد 4)، 5) و 6) قانون‌مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمودـ
‌تبصره ماده 8) آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .21959ت.16534ه مورخ 1375.2.13) به شرح زير اصلاح مي‌شودـ
‌تبصره ـ مرجع پرداخت حق‌الزحمه رده‌هاي مندرج در رديف يك تا سي و هشت ماده 8) اين آيين‌نامه، مدير اجراي سرشماري استان و رده‌هاي مندرج در بند 2) ماده فوق‌الذكر ريس مركز آمار ايران خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه