عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/19

تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه سرخس

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 100.744 مورخ 1375.1.25 توليت آستان قدس رضوي و موافقت وزارت كشور و به استناد‌ماده 4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمودـ
‌فرودگاه سرخس به عنوان مرز هوايي شناخته مي‌شود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده يا گذرنامه معتبر، مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح