عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

1 ـ

در ماده 9)‌عبارت "‌با رعايت مقررات مربوط به عنوان پيش پرداخت به شرح زير پرداخت نمايد." جايگزين عبارت "‌در مقابل سفته با امضاي نمايندگان‌مجاز" طراح و پيمانكار "‌به عنوان پيش‌پرداخت به شرح زير به حساب مشترك" كارفرما "‌و" طراح و پيمانكار "‌پرداخت نمايد." مي‌شود.