عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ نمايندگان ويژه رئيس جمهور در تاریخ 1375/1/1

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص اصلاح قرارداد كلي طراحي و اجراي پروژه فاز يك بهره برداري فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)

‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهوري در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني ‌ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره تصويب‌نامه شماره .70531ت 14676 ه مورخ 1374.2.11 و با توجه به نامه شماره .1106ه.ب مورخ1374.11.15 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شودـ
‌قرارداد كلي شماره 3530.91 ـ 202 كه جزء اسناد پيمان شماره 23 ـ ق1126. ـ 130 مورخ 1374.7.18 طراحي و اجراي پروژه فاز يك بهره‌برداري فرودگاه‌بين‌المللي امام خميني ‌ره) است به شرح زير اصلاح مي‌شودـ