عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 4 ـ

جهاد مي‌توان به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي ويژه و مشاغل اختصاصي خود كه متصديان مربوط داراي مدرك‌تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند و در شرايط احراز آن مشاغل داشتن مدرك تحصيلي خاص با طي دوره‌هاي آموزش پيش‌بيني شده، همچنين متصديان ساير‌مشاغلي كه در زمينه فعاليت اصلي جهاد خدمت مي‌كنند و مشاغل مديريت بر اساس مقررات عمومي دولت موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره .21134ت13443 ه مورخ 1374.2.4 و شماره .35849ت 14579 ه مورخ 1374.11.9 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي، فوق‌العاده خاصي به عنوان فوق‌العاده جذب‌پرداخت كند.
‌در مورد ساير مشاغل ميزان فوق‌العاده خاص موكول به پيشنهاد جهاد، تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.