عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان بين حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبناي گروه مربوط تعيين مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبناي گروه مربوط آنان قابل افزايش‌است.
‌تبصره 2 ـ فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل تخصصي، تحقيقي و آموزشي علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبناي گروه مربوط آنان قابل افزايش است.
‌تبصره 3 ـ ضوابط و ميزان فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن با توجه به اهميت وظايف مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد جهاد به تصويب شوراي‌حقوق و دستمزد خواهد رسيد.
‌تبصره 4 ـ ميزان فوق‌العاده شغل مشاغل عمومي جهاد به ميزان فوق‌العاده شغل بخش مشمول قانون استخدام كشوري و تغييرات بعدي آن خواهد بود. ميزان‌فوق‌العاده شغل مشاغل اختصاصي جهاد با توجه به اهميت وظايف بنا به پيشنهاد جهاد به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.