عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/26

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره .6782‌د1. مورخ 1374.8.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون ياد شده را در وزارت جهاد سازندگي به شرح زير تصويب‌نمود:

‌ماده 1 ـ جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين‌نامه به گروه‌هاي ورودي جدول موضوع ماده [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ضريب افزايش سنواتي سالانه مستخدمان در زمان تطبيق وضع سه درصد و پس از [...ادامه]

‌ماده 3 ـ ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان بين حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبناي گروه مربوط [...ادامه]

ماده 4 ـ جهاد مي‌توان به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي ويژه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ فوق‌العاده كارانه به كاركناني كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌نمايند حداكثر [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در صورتي كه حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان جهاد با اجراي اين تصويب‌نامه از [...ادامه]

‌ماده 7 ـ در اجراي ماده 8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، حقوق و فوق‌العاده [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كليه كاركنان سازمانها، شركتها و مؤسسات وابسته و تابعه جهاد مادام كه وزارتخانه مذكور [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در مواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح