عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه قانون فوق داراي 15 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/4
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/2/4

قانون موافقت‌نامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي ( ‌اكو)