عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14916
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/30
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/1

‌آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده(54) قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه