عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ج ـ دستورالعمل كمك به تامين لوزام خانگي آسيب ديدگان درشهرها وروستاهاي جنگزده درحال بازسازي

به منظور کمک به بازگشت واستفرار مهاجرين جنگ تحميلي درموطن اصلي آنها ستاد مرکزي بازسازي تصويب نمود به افرادي که دراثر جنگ تحميلي اموال ولوازم خانگي آنها درشهرها ورستاهاي جنگ زده ازبين رفته مبلغي بسته به امکانات بازسازي بصورت بلاعوض وبشرح زير پرداخت نمايند: